Wsparcie finansowe za zatrudnienie kolejnych pracowników

Spore koszty połączone z zatrudnieniem następnych pracowników zrażają wielu przedsiębiorców do zatrudniania kolejnych. Mają jednak okazję na wsparcie pieniężne pod warunkiem, że zatrudnią osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w PUP.


przykładowa strona internetowa
Author: Serge Kij
Source: http://www.flickr.com


Refundacja może zmniejszyć koszty związane z zatrudnieniem kolejnego pracownika, a osoby bezrobotne posiadają w ten sposób większe możliwości na znalezienie pracy. Jest to zwrot części wydatków, jakie ponosi pracodawca na uposażenia, premie, także składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca zmuszony jest przyjąć do pracy wyznaczoną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy na okres oznaczony w umowie, objęty refundacją kosztów, także do dalszego zatrudniania po upływie tego czasu przez 12 miesięcy. Program ten skierowany jest do pracodawców, którzy zatrudniają osobę do 30 roku życia, dla której określono charakter wsparcia i zaprojektowano tę formę wsparcia w poszczególnym projekcie działań.
Przyjmując do pracy bezrobotnego wyznaczonego przez urząd pracy pracodawca może dostać częściowy zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia jego stanowiska pracy. Owa refundacja przyznawana jest w wysokości wskazanej w umowie, nie wyższej jednak aniżeli 6-krotność średniego uposażenia. Dostając takie finansowe wsparcie pracodawca obliguje się jednocześnie do zaangażowania na wyposażonym, albo doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przydzielonego bezrobotnego przez okres 2 lat.


Ponadto w związku z przyznaniem częściowego zwrotu musi utrzymać stworzone stanowisko pracy przez co najmniej 24 miesiące. Niedostosowanie się do umów owocuje zwrotem przyznanych dotacji.